1. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2. การทำลายชีวิตเป็นบาป
3. ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
4. มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้

2.จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด
1. การล้างบาปก าเนิด
2. การไปรวมกับพระเจ้า
3. การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า
4. การรอดพ้นจากค าพิพากษา
3. พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
1. อิณาทาน ทุกฺข โลเก
2. สนฺตุฏฺฐีปรม ธน
3. วายเมเถว ปุริโส ยาวอตฺถสฺส นิปฺปทา
4. ปฏิรูปการีธุรวาอุฏฺฐาตาวินทฺเต ธน
4. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร
1. ฎีกา 2. อรรถกถา
3. ปกรณ์พิเศษ 4. สัททาวิเสส
5. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย …(1)… กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ …(2)… กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ
ข้อความข้างต้นเป็นค าถวายสังฆทานประเภทสามัญ ค าที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ(2) คือข้อใด
1. อัฐบริขาร 2. ภัตตาหาร
3. มตกภัตตาหาร 4. ภัตตาหารและน้ า
6. การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
1. รัชกาลที่4 2. รัชกาลที่5
3. รัชกาลที่6 4. รัชกาลที่7

7. ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด
1. โทษ 2. สิทธิ
3. เจตนา 4. กฎหมาย
8. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย
1. ปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาครอบครัว
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 4. ปัญหาอาชญากรรม
9. หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความส าคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด
1. ความมั่นคงของรัฐบาล
2. ความจงรักภักดีต่อชาติ
3. ความเสมอภาคในสังคม
4. ความเป็นเอกภาพของรัฐ
10. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
1. ศาล 2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี 4. คณะองคมนตรี
11. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด
1. การจัดสรรปัจจัยการผลิต
2. การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต
3. ความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้
4. เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต
12. ผู้สูงอายุถอนเงินฝากประจ าจากธนาคารจ านวน 1 ล้านบาท เพื่อน าเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ5 ปี
การน าเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่เพราะเหตุใด
1. ไม่มีเพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร
2. ไม่มีเพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง
3. มีเพราะท าให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย
4. มีเพราะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
13. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. ธนาคารออมสิน

14. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
2. ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล
3. รัฐวิสาหกิจส่งผลก าไรให้รัฐบาลมากขึ้น
4. รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด
15. การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร
1. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
2. อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น
3. สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4. งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง
16. บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ในสาขาปราชญ์และกวีประจ าปี2551
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
4. หม่อมราโชทัย หรือ หม่อมราชวงศ์กระต่ายอิศรางกูร
17. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
1. ไทรบุรี 2. ปัตตานี
3. สุราษฎร์ธานี 4. นครศรีธรรมราช
18. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด
1. ละโว้-พิษณุโลก 2. สุพรรณภูมิ-ละโว้
3. พิษณุโลก-สุโขทัย 4. สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
19. นวัตกรรมใดที่ท าให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก
1. ปฏิทิน 2. กระดาษ
3. แท่นพิมพ์ 4. นาฬิกากลไก
20. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด
1. อารยธรรมจีน
2. อารยธรรมขอม
3. อารยธรรมอินเดีย
4. อารยธรรมอิสลาม

21. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
1. 1 : 10,000 2. 1 : 50,000
3. 1 : 100,000 4. 1 : 250,000
22. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ
1. บารอมิเตอร์ 2. แพลนิมิเตอร์
3. ไซโครมิเตอร์ 4. เทอร์โมมิเตอร์
23. หากเวลาที่ประเทศกคือ9.00 น. ประเทศข ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก15 องศาจะเป็นเวลาใด
1. 7.00 น. 2. 8.00 น.
3. 10.00 น. 4. 11.00 น.
24. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด8 องศาเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ าโขงไหลผ่าน
3. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
25. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
1. การกร่อนของแผ่นดิน
2. การปรับระดับแผ่นดิน
3. การแปรสัณฐานเปลือกโลก
4. การกระท าจากภายนอกโลก

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
1. เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
2. ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์
3. ในยุคพระเวทนับถือพระเจ้าองค์เดียว
4. ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น

27. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร
1. วันสิ้นโลก 2. วันฟื้นคืนชีพ
3. วันแห่งศรัทธา 4. วันก าหนดชะตา
28. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู
2. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู
4. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
29. หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ4
1. ขันธ์5 2. หลักกรรม
3. โลกธรรม 8 4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
30. “ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนา สรุปได้จากมรรค8 ข้อใด
1. คิดชอบ 2. วาจาชอบ
3. ท าการชอบ 4. เลี้ยงชีพชอบ
31. ข้อใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เทศบัญญัติ
2. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
3. พระราชบัญญัติเทศบาล
4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
32. การกระท าใดที่กฎหมายอนุญาตให้นิภาซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 5 อายุ16 ปีสามารถกระท าได้ด้วยตนเอง
1. การหมั้น 2. การสมรส
3. การรับมรดก 4. การท าพินัยกรรม
33. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐ
1. ดินแดน 2. ประชากร
3. ความมั่นคง 4. สิทธิของประชาชน
34. ความในข้อใดสอดคล้องกับการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม
1. รัฐบาลต้องอยู่ใต้กฎหมาย
2. ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
3. กฎหมายต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
4. ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง

35. ข้อใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
1. เทศบาล 2. สุขาภิบาล
3. สภาต าบล 4. กรุงเทพมหานคร
36. ในวิชาเศรษฐศาสตร์ก าหนดให้ผู้ผลิตท าอย่างไร
1. แสวงหาก าไรสูงสุดจากการผลิตและขาย
2. ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
4. ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว
37. ปัจจัยข้อใดก าหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
1. จ านวนผู้ขาย 2. ต้นทุนการผลิต
3. รายได้ของผู้ซื้อ 4. การคาดคะเนราคา
38. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารด้วย
การควบคุมเรื่องใด
1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ
2. อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม
3. การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส
4. ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ
39. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเด่นประการใด
1. เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า
2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค
3. รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต
4. รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากร
40. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยด าเนินมาเกือบ 50 ปีแล้วแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด
1. ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้
2. ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน
4. ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

41. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี
2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา
4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
42. ในอดีต ฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด
1. สเปน 2. ฮอลันดา
3. โปรตุเกส 4. สหรัฐอเมริกา
43. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด
1. เสรีภาพ 2. สันติภาพ
3. เสมอภาค 4. ภราดรภาพ
44. เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง
1. เกิดการค้าแบบเสรี
2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า
45. พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก
1. จักรพรรดิพิมาน 2. จักรีมหาปราสาท
3. ดุสิตมหาปราสาท 4. อนันตสมาคม
46. ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท าของแม่น้ า
1. ที่ราบลอนลาด 2. ทะเลสาบรูปแอก
3. เนินตะกอนรูปพัด 4. ดินดอนสามเหลี่ยม
47. ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร
1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ า
2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ า
4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

48. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร
1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้
2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
49. รัฐสามารถด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม
50. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะ
เหมาะสม
1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด
2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด
3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ
4. ทิ้งแบตเตอรีที่ใช้แล้วลงในถังขยะส าหรับมูลฝอยทั่วไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s